Vrijstelling roerende voorheffing

april 16, 2019

Voor het (inkomsten-)jaar 2019 is de eerste schijf van 800 euro aan dividenden per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing.

Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. De vrijstelling geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. De vrijstelling geldt wel voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Incofin CVSO.

Dividenden van erkende coöperatieve vennootschappen waren reeds vrijgesteld van roerende voorheffing voor de eerste schijf van 190 euro dividenden (200 euro geïndexeerd voor 2019). Deze vrijstelling van 190 euro roerende voorheffing voor dividenden van de coöperatieve vennootschappen wordt voortaan geïntegreerd in de algemene nieuwe vrijstelling voor dividenden.

Vanaf 2018 wordt de roerende voorheffing op alle dividenden door Incofin aan de  bron ingehouden. De terugvordering van de vrijgestelde roerende voorheffing zal via de belastingaangifte dienen te gebeuren.

Incofin houdt roerende voorheffing af van het volledige bedrag van de dividenden, zonder rekening te houden met de vrijstelling van 640 EUR (inkomsten 2018 = dividend over 2017) of 800 EUR vanaf inkomsten jaar 2019. Als belegger moet u zelf de vrijstelling claimen in de aangifte. Niet door het bedrag van de vrijstelling (640 euro 2018) aan te geven, maar wel door zelf de ingehouden roerende voorheffing op het vrijgestelde bedrag van uw dividenden te berekenen en die roerende voorheffing aan te geven in de nieuwe hiervoor voorziene rubriek van de belastingaangifte.

Het door u aangegeven bedrag van roerende voorheffing wordt dan verrekend met de verschuldigde belasting en eventueel terugbetaald.

De vrijstelling van 800 euro (2019) (640 euro voor inkomsten 2018) geldt  enkel voor natuurlijke personen (Belgische rijksinwoners en buitenlandse niet-inwoners). De vrijstelling geldt niet voor vennootschappen en/of rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn. Bij niet inwoners die gehouden zijn een aangifte in te dienen omdat zij nog andere Belgische inkomsten hebben zal de aanvraag tot terugbetaling via die aangifte moeten gebeuren.

Incofin zal een attest voorzien waarbij de ingehouden percentages aan roerende voorheffing op de door u ontvangen dividenden duidelijk  staat weergegeven. Deze kan u dan als bewijs bewaren voor een eventuele vraag van de fiscus.

Deze beschrijvingen van wettelijke en fiscale bepalingen mogen in geen geval geïnterpreteerd worden als juridisch en/of fiscaal advies voor (potentiële) beleggers. (Potentiële) beleggers worden verzocht om hun eigen adviseur, hun eigen boekhouder of andere adviseurs te

raadplegen voor wat betreft de juridische, fiscale en andere aspecten die verbonden zijn aan de Incofin cvso aandelen.