Dit Privacy Beleid regelt de verzameling, het opslaan en het gebruik van persoonsgegevens die worden verzameld door INCOFIN, via onze website op www.incofincvso.be (“Website”). Het geeft u uitleg over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, hoe en waarom wij deze persoonsgegevens gebruiken en uw rechten in dit verband. Gelieve dit Privacy Beleid aandachtig te lezen.

Dit Privacy Beleid is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

1.             Wie zijn wij

Incofin CVSO, CVBA (‘INCOFIN’ of ‘wij’), ‘Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk’ met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ravensteinstraat 1, België (e-mail: info@incofin.com) en met ondernemingsnummer 448.125.845 en BTW nummer BE 0448.125.845.

Als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens respecteren wij uw recht op privacy en verwerken wij uitsluitend persoonsgegevens die u ons verstrekt conform de toepasselijke wetten voor gegevensbescherming. Deze omvatten (i) de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening 2016/679)  (“GDPR“); (ii) eventuele aanvullende nationale wetgeving en (iii) andere toepasselijke privacywetgeving.

2.             De persoonlijke informatie die wij over u verzamelen

Bij het bezoeken en surfen op de Website (inclusief wanneer u ons persoonlijke informatie verstrekt via het invullen van datavelden op de website), verzamelen wij de volgende informatie (“persoonsgegevens”) van u:

 • Cookies: dit omvat gegevens over wanneer u de Website bezoekt, enige gepersonaliseerde instellingen en uw surfgedrag.Wij verzamelen deze informatie via geautomatiseerde middelen tijdens het surfen op de Website. U zal gevraagd worden in te stemmen met het gebruik van cookies via een Cookie Banner. Cookies zijn noodzakelijk om het zoeken op de website en uw surfervaring te optimaliseren. Voor meer informatie lees ons Cookiebeleid.
 • Identificatiegegevens: wanneer u beslist u te registreren op onze Website verzamelen wij uw e-mailadres. Wanneer u beslist te investeren in INCOFIN aandelen verzamelen wij de volgende informatie: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, land van verblijf, rijksregisternummer, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Identificatiegegevens worden steeds door uzelf verstrekt via de Website.

IP adressen van Website bezoekers worden ook verzameld maar worden enkel gebruikt voor statistische en rapportagedoeleinden zoals verder beschreven in ons Cookiebeleid. IP adressen worden niet gelinkt aan enige persoonlijke informatie.

3.             Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens

Wij (of derden die optreden voor onze rekening als gegevensverwerkers) hebben het recht de hierboven uiteengezette persoonsgegevens te verzamelen, te bewaren en te gebruiken voor volgende doeleinden:

3.1         Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

INCOFIN verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • u de Website ter beschikking te stellen;
 • u de diensten of informatie te leveren die u verzoekt of die aangepast is aan uw behoeften (nieuwsbrieven, aandeelhoudersinformatie, direct marketing etc);
 • voor het evalueren en verbeteren van onze Website;
 • om als bewijs dienen;
 • voor de vaststelling, uitoefening, verdediging en vrijwaring van de rechten van INCOFIN of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • om tot geaggregeerde informatie te komen die niet langer persoonsgegevens omvat met het oog op het statistische en rapportagedoeleinden.

3.2         Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

We baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op een of meerdere van de volgende rechtsgronden:

 • uw toestemming: uw toestemming kan worden gevraagd in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden; in dergelijk geval kan u uw toestemming op elk ogenblik intrekken;
 • om een overeenkomst te kunnen sluiten: wanneer u beslist te investeren op aandelen van INCOFIN kan het zijn dat we bepaalde gegevens moeten verwerken om de aanvraag te behandelen en goed in te schatten of u wel degelijk kan investeren.
 • om een overeenkomst correct te kunnen uitvoeren: we moeten u, indien u aandeelhouder van INCOFIN bent, in bepaalde gevallen informatie kunnen leveren met betrekking tot uw aandelen en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen.
 • voor de realisatie van een gerechtvaardigd belang: INCOFIN mag uw gegevens verwerken om als bedrijf te kunnen functioneren en haar maatschappelijk belang te kunnen vervullen; dit wordt “gerechtvaardigd belang” genoemd. INCOFIN streeft hierbij naar een billijk evenwicht tussen de noodzaak om gegevens te verwerken en het respecteren van uw rechten en vrijheden, met inbegrip van de bescherming van uw privacy.

4.             Wat zijn uw rechten?

4.1          Recht op inzage, correcties, verwijdering, overdraagbaarheid en bezwaar

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt hebt u heel wat rechten:

 • het recht inzage te krijgen in de gegevens die we over u verwerken;
 • het recht om ons te verzoeken verouderde of onjuiste persoonsgegevens die wij over u bijhouden gratis te actualiseren of te corrigeren;
 • het recht op uitwissing en beperking van verwerking binnen de daartoe in de privacywetgeving vastgestelde grenzen;
 • het recht om ons te verzoeken uw gegevens over te dragen aan een derde partij binnen de daartoe in de privacywetgeving vastgestelde grenzen;
 • ingeval INCOFIN uw gegevens verwerkt voor zijn gerechtvaardigde belangen, heeft u het recht om u te verzetten tegen dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens; in dit geval mag INCOFIN enkel verder gaan met het verwerken van uw gegevens mits dwingende gerechtvaardigde gronden en na een zorgvuldige afweging van uw belangen en de belangen van INCOFIN;
 • wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden ten behoeve van direct marketing hebt u het recht bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking en moet INCOFIN uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Voor het uitoefenen van bovenstaande rechten kan u ons contacteren:

 • per brief: Incofin, Sneeuwbeslaan 20 postbus 2, 2610 Wilrijk
 • via e-mail: info@incofincvso.be
 • Via de telefoon op telefoonnummer: 03 829 25 36
 • Via faxbericht op faxnummer: 03 740 78 28

4.2          Recht om klacht in te dienen

In het geval van een geschil betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u ons contacteren:

 • per brief: Incofin, Sneeuwbeslaan 20 postbus 2, 2610 Wilrijk
 • via e-mail: info@incofincvso.be
 • Via de telefoon op telefoonnummer: 03 829 25 36
 • Via faxbericht op faxnummer: 03 740 78 28

U kan ook klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteithetzij per post naar het adres “rue de la Presse 35, 1000 Brussel”, of per e-mail naar commission@privacycommission.be of telefonisch op het nummer +32 2 274 48 00.

5.             Hoe we uw persoonsgegevens delen? 

Behoudens de onderstaande gevallen worden uw persoonsgegevens niet bekendgemaakt, verkocht of verhuurd aan derden. Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met (gelieerde) bedrijven die optreden als gegevensverwerkers voor onze rekening.

We mogen uw persoonsgegevens ook delen met derden wanneer wij daartoe verplicht zijn (i) op grond van de toepasselijke wetgeving, (ii) door een overheids- of wethandhavingsinstantie of (iii) in het kader van een onderzoek naar een vermoedelijk of effectief geval van fraude of illegale activiteit.

Conform de hieronder bepaalde principes, verwijderen wij de persoonsgegevens eens zij niet langer nodig zijn om de in dit Privacy Beleid uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij wanneer de bewaring ervan noodzakelijk is voor andere fundamentele doeleinden, waaronder maar niet uitsluitend, het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het behandelen van schadegevallen en het beslechten van geschillen.

Voor de bewaringstermijn van de op deze website gebruikte cookies verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

6.             Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

INCOFIN zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor zij verwerkt zijn. Indien u bijvoorbeeld aandeelhouder van INCOFIN bent dan zullen uw persoonsgegevens bewaard worden zolang u aandeelhouder blijft.

Uitgangspunt voor het bijhouden van persoonsgegevens is de wettelijke bewaartermijn. Dergelijk termijn is vaak tot 10 jaar na het einde van een overeenkomst of 5 jaar na de laatste verwerking waarvoor de informatie oorspronkelijk was verkregen. Schrijft de wet geen termijn voor dan kan de bewaring korter zijn. De bewaring kan ook langer zijn indien we de gegevens voor bewijsdoeleinden in een wettelijke procedure moeten kunnen gebruiken.

7.             Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

INCOFIN heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens veilig te stellen en te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking of tegen toevallige vernietiging of onopzettelijk verlies, toegang, misbruik, schade of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van de in ons bezit zijnde persoonsgegevens.

U heeft eveneens een belangrijke rol te spelen bij de beveiliging van uw persoonsgegevens, b.v. door uw PC steeds up-to-date te houden en uw login-gegevens vertrouwelijk en veilig te bewaren.

8.            Wijzigingen aan ons Privacy Beleid

Dit Privacy Beleid kan regelmatig worden bijgewerkt om veranderingen in onze praktijk inzake de verwerking van persoonsgegevens weer te geven. Op onze Website zal een duidelijk bericht worden geplaatst om u te informeren over wezenlijke wijzigingen aan ons Privacy Beleid en bovenaan dit bericht zal de datum van de laatste wijziging worden aangegeven.

9.             Hoe ons bedrijf contacteren?

Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot dit Privacy Beleid gelieve ons te contacteren op:

Telefoon:          03 829 25 36

E-mail:              info@incofincvso.be

Post:                Incofin, Sneeuwbeslaan 20 postbus 2, 2610 Wilrijk