1. Coöperatieve vennootschap

Je investeert in een aandeel in een coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk. Je kan kiezen om in te schrijven op volledige aandelen met nominale waarde 2.604 EUR of op 1/20e van een aandeel met nominale waarde 130,20 EUR, of op een combinatie hiervan. Deze aandelen zijn niet verhandelbaar en kunnen niet worden overgedragen, tenzij na voorafgaande goedkeuring door de raad van bestuur.

Een coöperatieve vennootschap is een vennootschap samengesteld uit een veranderlijk aantal vennoten (op deze website gebruiken we ook het woord investeerder of aandeelhouder) met veranderlijke inbrengen. De vennoot die de vennootschap wil verlaten, heeft daartoe in principe steeds de mogelijkheid tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Slechts in een aantal statutair bepaalde gevallen kan de raad van bestuur dit weigeren of opschorten.

2. Kosten

Je betaalt geen instapkosten, uitstapkosten of beheersvergoedingen.

3. Dividend

Het dividend of de winstdeelname is de jaarlijkse financiële vergoeding voor je investering in Incofin cvso. Elke aandeelhouder heeft er recht op. De Algemene Vergadering van aandeelhouders beslist elk jaar of er een dividend uitgekeerd wordt in functie van de resultaten. Het dividend voor aandelen aangekocht in het vorige boekjaar wordt prorata temporis per maand berekend. Hoe vroeger in het jaar je op nieuwe aandelen intekent, hoe groter dus je voordeel bij de uitkering van het dividend. Het dividendrendement uit het verleden is niet gegarandeerd voor de toekomst.

Incofin cvso streeft geen maximaal maar een redelijk dividend na. Onze eerste bedoeling is immers dat onze investeringen een grote sociale impact hebben. Met de winsten die we niet uitkeren, bouwen we verder onze investeringsportefeuille uit om zo een groter aantal kleine ondernemers te bereiken.

De sociale doelstelling van Incofin cvso maakt dat we geen buitensporige winsten nastreven. Toch wil Incofin cvso zijn financieringsactiviteiten volgens een gezonde bedrijfseconomische logica ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat dat de beste manier is om mee een financieel netwerk in het Zuiden uit te bouwen.

4. Fiscaliteit – Roerende voorheffing

Vrijstelling roerende voorheffing

Voor het (inkomsten-)jaar 2024 is de eerste schijf van 833 euro aan dividenden per belastingplichtige vrijgesteld van roerende voorheffing.

Deze vrijstelling is van toepassing op alle dividenden, van zowel Belgische als buitenlandse bedrijven. De vrijstelling geldt echter niet voor dividenden van beleggingsfondsen en juridische constructies. De vrijstelling geldt wel voor erkende coöperatieve vennootschappen zoals Incofin CVSO.

De roerende voorheffing op alle dividenden door Incofin aan de  bron ingehouden. De terugvordering van de vrijgestelde roerende voorheffing zal via de belastingaangifte dienen te gebeuren.

Incofin houdt roerende voorheffing af van het volledige bedrag van de dividenden, zonder rekening te houden met de vrijstelling van 833 euro (inkomstenjaar 2024 = dividend over 2023, aanslagjaar 2025). Als belegger moet u zelf de vrijstelling claimen in de aangifte. Niet door het bedrag van de vrijstelling (833 euro 2024) aan te geven, maar wel door zelf de ingehouden roerende voorheffing op het vrijgestelde bedrag van uw dividenden te berekenen en die roerende voorheffing aan te geven in de hiervoor voorziene rubriek in de belastingsaangifte.

Het door u aangegeven bedrag van roerende voorheffing wordt dan verrekend met de verschuldigde belasting en eventueel terugbetaald.

De vrijstelling van 833 euro (inkomstenjaar 2024 – dividend over 2023 – aanslagjaar 2025) geldt  enkel voor natuurlijke personen (Belgische rijksinwoners en buitenlandse niet-inwoners). De vrijstelling geldt niet voor vennootschappen en/of rechtspersonen die aan de rechtspersonenbelasting onderworpen zijn. Bij niet inwoners die gehouden zijn een aangifte in te dienen omdat zij nog andere Belgische inkomsten hebben zal de aanvraag tot terugbetaling via die aangifte moeten gebeuren.

Incofin zal een uittreksel voorzien waarbij de ingehouden roerende voorheffing op de door u ontvangen dividenden duidelijk  staat weergegeven. Deze kan u dan als bewijs bewaren voor een eventuele vraag van de fiscus.

Verlaagde roerende voorheffing

Sinds 1 januari 2017 geldt bij uitkering van dividenden een uniform tarief van 30% roerende voorheffing. Maar sinds 1 juli 2013 onder bepaalde voorwaarden is het echter mogelijk om te genieten van een verlaagde roerende voorheffing van 20 of 15% voor dividenden, zoals hieronder uitgelegd:

– het gaat om aandelen uitgeven door een KMO vennootschap (wat het geval is voor Incofin cvso op datum van vandaag). Deze voorwaarde geldt enkel voor het boekjaar tijdens hetwelk de kapitaalinbreng gebeurt. Wordt de vennootschap tijdens een later boekjaar een grote vennootschap dan blijft deze voorwaarde dus vervuld.

– de aandelen zijn volledig volstort

– dividenden moeten voortkomen uit aandelen op naam.

– de aandeelhouders moeten op ononderbroken volle eigenaar blijven van de aandelen. Het voordeel gaat verloren bij eigendomsoverdracht, tenzij in de volgende gevallen:

  • overdracht in rechte lijn of tussen echtgenoten via erfenis of schenking in volle eigendom;
  • een verdeling van de volle eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik ten gunste van de erfgenamen en overlevende echtgenoot als gevolg van een erfenis, legaat of van een ascendentenverdeling die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot;
  • overdrachten als gevolg van fusies, splitsingen en ermee gelijkgestelde verrichtingen uitgevoerd op fiscaal neutrale wijze.

De normale roerende voorheffing van 30% blijft van toepassing op de dividenden verleend of toegekend vóór de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng. Pas daarna verlaagt roerende voorheffing tot:

  • 20 % voor de dividenden verleend of toegekend bij de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng; en
  • 15% voor de dividenden verleend of toegekend bij de winstverdeling van het derde boekjaar na dat van de inbreng, en bij de daaropvolgende winstverdelingen.

Om misbruik te vermijden is bij kapitaalsvermindering (verkoop van de aandelen aan Incofin) doorgevoerd sedert 1 mei 2013 het verlaagd tarief slechts van toepassing op de inbrengen die hoger zijn dan de vermindering. Gegeven voorbeeld: op 12 mei 2013 een kapitaalsvermindering van 2.604 euro en op 26 juli 2013 een kapitaalsverhoging van 7.812 euro  Dan is het verlaagd tarief enkel van toepassing op 5.208 euro.

Eventuele kapitaalsverlagingen na de inbreng worden eerst afgetrokken van het kapitaal dat van het verlaagd tarief geniet.

5. Fiscaliteit – Belastingvermindering

Incofin cvso is een erkend “Ontwikkelingsfonds”. Daarom heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een belastingvermindering van 5 % op het bedrag dat je investeert.
Elk jaar kan je je nieuwe investeringen op je belastingaangifte aangeven (op voorwaarde dat u in België belastingplichtig bent).

Voorwaarden

Je stort in 2024 minstens 520.80 euro (= 4 x 1/20ste Incofin cvso-aandeel van 130,20 euro). Zo overschrijdt je het wettelijke minimum van 410 euro. Dit minimum is een geïndexeerd bedrag, het kan dus verhoogd of verlaagd worden in de komende jaren;

  • Je houdt de aandelen ten minste 5 jaar (60 maanden) ononderbroken bij (behalve bij overlijden);
  • Je bent een natuurlijke persoon;
  • Je woont in België;
  • Je legt bij je belastingaangifte het attest voor dat je jaarlijks van Incofin cvso ontvangt (vóór 31 maart van het aanslagjaar).

Hoeveel bedraagt de belastingvermindering voor 2024?

De belastingvermindering komt overeen met 5% van het geïnvesteerde bedrag. Het maximum belastingvoordeel dat je kan krijgen bedraagt 340 euro voor het inkomstenjaar 2024. Dit betekent dat indien je het belastingvoordeel van 340 euro volledig wil benutten, jouw investeringen in Incofin cvso-aandelen minstens 6.900.60 euro moet bedragen (bijv. 53 x 1/20ste Incofin cvso-aandeel van 130,20 euro).

Het maximumbedrag van 340 euro kan ook worden gesplitst over de aankoop van verschillende aandelen in hetzelfde jaar.

Hoe werkt het?

Koop je dit jaar aandelen? Dan heb je volgend jaar recht op een belastingvermindering van 5% met een maximum van 340 euro voor aankoopjaar 2024 (aanslagjaar 2025).

Kunnen echtgenoten ook genieten van belastingvermindering? Ja, ook echtgenoten kunnen een volledige vermindering krijgen als de aandelen op hun persoonlijke naam zijn uitgegeven.

Wat gebeurt er als je de aandelen geen 5 jaar bijhoudt? Als je de aandelen geen 5 jaar (60 maanden) bijhoudt, volgt er ter compensatie een belastingvermeerdering. Die wordt verrekend in je belastingen van het jaar dat je verkoopt. De berekening gebeurt als volgt: 1/60ste van de verkregen belastingvermindering vermenigvuldigd met het aantal volle maanden die overblijven tot het einde van de periode van 5 jaar.

Bij overlijden (ook binnen de periode van 5 jaar) blijft de verkregen belastingvermindering echter behouden.

Welk vak van mijn belastingaangifte moet ik invullen om van de belastingvermindering te genieten?

De belastingvermindering op investeringen in erkende Ontwikkelingsfondsen wordt opgenomen onder het vak X, letter N, code 1323(-35) of 2323(-35)

6. Belangrijkste risico’s

Investeren in aandelen houdt risico’s in. Als intekenaar loop je het risico een deel of het geheel van het geïnvesteerde kapitaal te verliezen. Lees vooraf de informatienota, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren.