1.         Juridische informatie over de Websitebeheerder

Deze website www.incofincvso.be (hierna de “Website”) wordt beheerd door Incofin CVBA-SO, een ‘Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk’ of CVBA-SO  met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ravensteinstraat 1, België (e-mail: info@incofin.com) en ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 448.125.845, BTW-nummer BE 0448.125.845, en bankrekeningnummer [BE16890014292474] (hierna “INCOFIN”)

2.         Disclaimer

2.1.      Door de INCOFIN website te bezoeken, verklaart de gebruiker zich akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze Website, inclusief enige informatie, afbeeldingen, esthetisch, technisch en/of ander effect (hierna de “Inhoud), is uitsluitend bedoeld om u te voorzien van algemene informatie over INCOFIN.

2.2.      Indien u jonger bent dan 16 jaar, mag u deze website niet bezoeken tenzij u de toestemming heeft en onder toezicht staat van een ouder of voogd.

2.3.      INCOFIN heeft het recht de Inhoud te wijzigen of anderszins aan te passen naar eigen goeddunken en zonder voorafgaandelijke kennisgeving.

2.4.      Indien u twijfels of heeft over deze informatie, verzoeken wij u contact op te nemen met INCOFIN info@incofincvso.be

3.         Intellectuele Eigendomsrechten

3.1.      De gebruiker erkent dat de informatie die INCOFIN op de Website verstrekt (d.i: de Inhoud) exclusieve eigendom is en blijft van ECOFIN en zijn informatieverstrekkers en dat deze Inhoud wordt beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten, die eigendom zijn van INCOFIN.

3.2.      Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of het geheel van de Website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van INCOFIN, is verboden.

3.3.      De gebruiker mag niet, wetend of onwetend, enige schadelijke software, schadelijke programma’s of bestanden (bijv. een virus) gebruiken om de Website te bezoeken, de Inhoud te vertekenen, of de diensten te verstoren. U zal met de nodige zorgvuldigheid handelen om het voorgaande te voorkomen of vermijden.

3.4.      De gebruiker mag de Website of de Inhoud op geen enkele manier verstoren, wijzigen of op een andere manier manipuleren, noch de Website of diens Inhoud openbaar maken, reproduceren, heruitgeven, doorsturen of verspreiden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van INCOFIN, met uitzondering voor het downloaden, weergeven en printen van een privékopie voor niet-commercieel eigen gebruik.

4.         Aansprakelijkheid

4.1.      INCOFIN verzekert dat iedere mogelijke inspanning wordt gedaan en iedere voorzorg wordt genomen zodat de Inhoud en informatie op de Website met betrekking tot INCOFIN en zijn activiteiten zo juist, betrouwbaar en actueel mogelijk is.

4.2.      INCOFIN werkt naar best vermogen deze Website op geregelde tijdstippen bij. Dit neemt niet weg dat er vergissingen of vergetelheden kunnen optreden. INCOFIN verontschuldigt zich hiervoor bij voorbaat, zelfs zij hier mogelijks niet verantwoordelijk voor zijn.

4.3.      INCOFIN garandeert op geen enkele wijze de juistheid, volledigheid, geschiktheid of actualiteit van de ter beschikking gestelde informatie en is niet verantwoordelijk voor enige beslissing of handeling de gebruiker kan nemen op basis van de ter beschikking gestelde informatie. In geen geval is INCOFIN aansprakelijk voor eventuele onderbrekingen, storingen of constructiefouten op zijn website.

4.4.      INCOFIN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website of de inhoud ervan, tenzij in geval van opzet of zware fout van INCOFIN.

4.5.      INCOFIN garandeert niet en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van om het even welke informatie op deze Website in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de Website worden besproken op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden ervan is toegestaan. Gebruikers van deze Website zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving.

4.6.      Deze Website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiële producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet geoorloofd is. Deze Website heeft niet tot doel de gebruiker beleggingsadvies, of ander financieel, fiscaal of juridisch advies te verstrekken.

4.7.      De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die interessant kunnen zijn voor de gebruiker. Deze verwijzing is louter informatief en INCOFIN is niet verantwoordelijkheid voor de inhoud of het mogelijks gebruik ervan. Het feit dat een andere website een link bevat naar onze website betekent geenszins dat INCOFIN de producten of diensten die worden aangeboden op deze website goedkeurt of aanbeveelt. Evenmin maakt INCOFIN een beoordeling met betrekking tot de juistheid of betrouwbaarheid van de informatie die op andere websites ter beschikking wordt gesteld.

4.8.      Het is mogelijk dat INCOFIN een selectie van persberichten in verband met INCOFIN en zijn activiteiten ter beschikking stelt van de gebruiker. Deze persberichten zijn afkomstig van derden en ECOFIN neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze persberichten, zelfs niet door ze beschikbaar te stellen op zijn Website.

4.9.      Geen van de voorafgaandelijke bepalingen in deze afdeling 4 heeft de bedoeling van de aansprakelijkheid van INCOFIN te beperken of uit te sluiten buiten de grenzen die de toepasselijke dwingende wetgeving bepaalt, en deze bepalingen moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke dwingende wetsbepalingen.

5.         Verwerken van persoonsgegevens

Als verwerkingsverantwoordelijke, is het INCOFIN toegestaan uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor specifieke doeleinden. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens, respecteert ECOFIN de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften en meer specifiek de Algemene Verordening gegevensbescherming (General Data Protection Regulation). U heeft het recht het gebruik van uw persoonsgegevens te controleren en na te gaan voor welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt. U vindt alle relevante informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens terug in onze privacyverklaring die te consulteren is via volgende link: https://incofincvso.be/privacybeleid/.

6.         Cookies

De Website gebruikt een aantal Cookies, zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

7.         Wijzigingen aan de gebruiksvoorwaarden

INCOFIN houdt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, te vervolledigen of anderszins aan te passen en dit op om het even welk ogenblik en zonder kennisgeving.

8.         Deelbaarheid

8.1.      In geval enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt bevonden, voor om het even welke reden, zullen de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden hun geldigheid en afdwingbaarheid behouden.

8.2.      De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een gelijkwaardige bepaling die de aanvankelijke wil van de partijen adequaat weerspiegelt.

9.         Afstand van recht

Elke activiteit of gedraging die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden of het nalaten door INCOFIN om deze bepalingen te handhaven, kan nooit gezien worden als een afstand door INCOFIN van diens rechten onder deze Gebruiksvoorwaarden.

10.       Toepasselijk recht en rechtsmacht

12.1.     Door deze Website te bezoeken, aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden en de toepassing van het Belgische recht.

12.2.     De hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil dat zou rijzen in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden en/of deze Website, zonder afbreuk te doen aan het recht van consumenten om zich te beroepen op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad  van 12 december 2012  betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

11.       Contacteer ons

Om ons te contacteren voor enig van de bovenstaande verzoeken of voor verdere informatie met betrekking tot deze Website, kunt u contact met ons opnemen via:

Post: Incofin, Sneeuwbeslaan 20, postbus 2, 2610 Wilrijk

E-mail: info@incofincvso.be

Telefoon: 03 829 25 36