Duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing (SFDR)

Deze pagina geeft investeerders en belanghebbenden informatie over duurzaamheidsgerelateerde zaken van Incofin CVSO, zoals vereist onder de Europese verordening rond duurzaamheidsgerelateerde informatieverschaffing in de financiële dienstensector (EU/2019/2088) (hierna “SFDR”).

Incofin CVSO is in lijn met de SFDR en in overeenstemming met artikel 9 of de “donkergroene” classificatie, met duurzame investeringen als doelstelling. Als impactfonds wil Incofin CVSO investeren in bedrijven die niet alleen financieel duurzaam zijn, maar ook bijdragen tot het oplossen van socio-economische problemen, waarbij schade aan eindklanten, lokale gemeenschappen en het milieu waarin het investeert wordt vermeden. Wij hebben voldaan aan de in de SFDR vastgelegde openbaarmakingsvereisten, zoals hieronder beschreven.

 

Duurzaamheidsrisicobeleid

Ons duurzaamheidsrisicobeleid beschrijft onze benadering van duurzaamheid, inclusief hoe de beoordeling van het duurzaamheidsrisico geïntegreerd is in het investeringsbesluitvormingsproces volgens artikel 3 van de SFDR.
Incofin CVSO beschouwt het duurzaamheidsrisico van alle investeringen vanuit een dubbel perspectief:

  • Inside-out: de impact van onze organisatie en investeringen op de duurzaamheidsfactoren in de buitenwereld, met positieve en/of negatieve impact tot gevolg.
  • Outside-in: de impact van duurzaamheidsfactoren in de buitenwereld op onze organisatie en investeringen, resulterend in duurzaamheidsrisico’s.

Het document is opgesteld in het Engels:

Sustainability Risk Policy Incofin

 

Verklaring inzake belangrijkste nadelige impact

Incofin CVSO heeft ervoor gekozen om voor alle fondsen die wij beheren en adviseren te rapporteren over de belangrijkste nadelige impactindicatoren van onze portefeuillebedrijven zoals bepaald door artikel 4 van de SFDR, waaronder indicatoren rond broeikasgasemissies, biodiversiteit, wateremissies, afval, sociale schendingen en bestuurskwesties. Daarnaast zal Incofin CVSO rapporteren over minstens één bijkomende milieu-indicator en minstens één bijkomende sociale indicator, zoals vereist door de verordening. De eerste kwantitatieve rapportering moet voor de referentieperiode van 1 januari tot 31 december 2022 plaatsvinden op 30 juni 2023.

Aangezien het fonds geen expliciete milieudoelstellingen heeft, worden sommige milieuspecifieke nadelige impactindicatoren momenteel niet gevolgd (d.w.z. broeikasgasemissies, biodiversiteit, wateremissies, enz.). De sociale en bestuurlijke indicatoren maken echter al grotendeels deel uit van onze processen. Om te voldoen aan de SFDR zullen wij alle verplichte PAI-indicatoren gaan bijhouden.

Gezien de baanbrekende doelinvesteringssector van het fonds, is de beschikbaarheid van gegevens een uitdaging voor het identificeren van de belangrijkste nadelige impactindicatoren. Incofin CVSO heeft via de Social Performance Task Force (SPTF), een netwerk van meer dan 4.500 leden voor financiële inclusie, samengewerkt met zijn collega-investeerders om de methodologieën, metriek, gegevensverzameling en rapportering van de indicatoren te standaardiseren vóór de deadline van juni 2023.

Het volledige document vindt u hier (in het Engels): Verklaring inzake belangrijkste nadelige impact

2022 PAI Disclosure

 

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is bijgewerkt om de consistentie met ons beleid inzake duurzaamheidsrisico’s te waarborgen, zoals vereist krachtens artikel 5 van de SFDR.

Het beloningsbeleid is ontworpen om ervoor te zorgen dat medewerkers worden beloond voor gedrag dat een cultuur in stand houdt die is afgestemd op de belangen van onze klanten en aandeelhouders, en specifiek om verantwoordelijk gedrag aan te moedigen dat de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, ESG en impact op lange termijn ondersteunt. Twee belangrijke aspecten van het beloningsbeleid die het duurzaamheidsbeginsel weerspiegelen zijn:

  • Variabele componenten zijn bescheiden ten opzichte van de vaste beloning om geen negatieve prikkel te creëren;
  • Een deel van de prestatiegerelateerde beloning van alle medewerkers is afhankelijk van de verwezenlijking van duurzaamheids-, ESG- en impactdoelstellingen, zoals die aan het begin van het jaar worden vastgesteld en overeengekomen tussen medewerkers en directe managers.

 

Artikel 9 informatieverschaffing

Incofin CVSO valt onder artikel 9 van de SFDR. Zie hieronder voor fondsspecifieke informatie (in het Engels).

SFDR-informatie Incofin cvso